President Obama Prepares to Fight for Judicial Nominees
Permalink

President Obama Prepares to Fight for Judicial Nominees

by Freddie Allen NNPA Washington Correspondent WASHINGTON (NNPA) – When President Obama announced his nominees…

Continue Reading →