Blacks Commit Less Crimes than Whites Think
Permalink

Blacks Commit Less Crimes than Whites Think

  By Freddie Allen NNPA Senior Washington Correspondent WASHINGTON (NNPA) – Whites often overestimate the…

Continue Reading →